Skip to main content

Liên tục góp mặt trong top 100 ứng dụng sức khỏe và thể hình hàng đầu tại Việt Nam trên cả hai nền tảng ứng dựng Apple Store và Google Chplay. Eatsy tự hào đã có người dùng tại 6 quốc gia.

© 2024. All Rights Reserved, Eatsy Jsc